10 grudnia 2017

CZĘŚĆ V - ŚNIEG

Cześć dziewczyny!
Nie możliwe jak ten czas szybko leci! To już koniec piątej części Projektu Paznokciowego, w której zadaniem było wykonanie paznokci powiązanych ze słowem ŚNIEG, dlatego chciałabym Wam wytłumaczyć moją interpretację.
Śnieg mi zawsze kojarzy się z zimą, chociaż we wiosnę (i to tę późną!) również potrafi się pojawić, a skoro zima to Święta Bożego Narodzenia, które uwielbiam i mróz! Jeśli mróz to ciepłe czapki. Dlatego na moich paznokciach możecie zobaczyć piękny CANNI 543, misia w ciepłej czapeczce oraz dotsy. O misiu, a raczej jego wykonaniu krok po kroku, napisałam osobny post, który pojawi się na dniach. To samo tyczy się holograficznych dotsów, choć na tę recenzję będziecie musiały poczekać chwilkę dłużej, bo mój grafik blogowy jest i tak już napięty :P.
CANNI 543, o którym wspominałam Wam tutaj, to wcale nie taka czysta czerwień. Na paznokciach, chociaż nie widać tego na zdjęciach a szkoda..., wpada w malinowe tony. Kryje po dwóch cienkich warstwach i to chyba tyle zalet. Nie wiem czy spowodowane jest to kształtem moich paznokci czy słabą jakością tego koloru, ale zaczął mi się po prostu kruszyć? Na końcówkach po DWÓCH DNIACH! miałam ubytki. Całość, pomimo że miś nawet mi się podobał, spiłowałam dwa dni później. Troszkę żałuję, bo przez to mam urazę do wszystkich żeli CANNI i nie wiem, kiedy ponownie je użyję. Chyba znowu ogarnie mnie haul zakupowy na lakiery hybrydowe.
Na palcu serdecznym, jak zwykle, nałożyłam biel od Semilac, a pod misiem oprócz samej bieli znajduje się także Wibo Diamonds are forever, o którym pisałam Wam tutaj.
Hello girls!
Not possible as this time flies fast! This is the end of the fifth part of the Nail Project, where the task was to perform nails associated with the word SNOW, so I would like to explain to you my interpretation.
Snow is always associated with winter, although in the spring (and it's late!) Can also appear, and since winter is Christmas, which I adore and frost! If the frost is warm hat. So on my nails you can see beautiful CANNI 543, a teddy bear in a warm cap and dots. About the teddy bear, or rather its performance step by step, I wrote a separate post that will appear on the days. The same applies to holographic dots, although for this review you will have to wait a bit longer, because my blog graphics is already so tight: P.
CANNI 543, which I mentioned here, is not so pure red. On the nails, although not seen in the pictures and the pity ..., falls into raspberry tones. Hides in two thin layers and it's probably a lot of advantages. I do not know if it's caused by the shape of my nails or the poor quality of the color, but it just started to crumble. At the ends of TWO DAYS! I have lost. The whole thing, even though I loved it, I had two days later. I regret a bit because of this I have a grudge against all CANNI gels and I do not know when I will use them again. I think it's going to take me a while to buy hybrid paint.
On a finger, as usual, I put white from Semilac, and under the bowl aside from the white, there is also the Wibo Diamonds are forever, which I wrote to you here.

Jak Wam się podoba to manicure? Lubicie misie na paznokciach? 
How do you like it manicure? Do you like nails on your nails?


Czytaj dalej »

8 grudnia 2017

MY GIFT DNA, PIÓRO PARKER

Cześć dziewczyny!
Święta za pasem, więc mam nadzieję, że prezenty macie już zrobione, ale jeśli jesteście jeszcze daleko z tyłu, to po raz kolejny proponuję i zapraszam na stronę My Gift DNA, z której ponownie zamówiłam swój prezent dla bliskiej osoby, mojej mamy, chociaż pierwotnie myślałam o sobie :P
Hello girls!
Holiday by the belt, so I hope you have already made the gift, but if you are still far behind, then once again I propose and invite you to My Gift DNA page, from which I re-ordered my gift for a loved one, my mother, although originally I thought about myself: P
Pióra wiecznego Parker, bo to o nim dziś mowa, nie trzeba nikomu przedstawiać. Na My Gift DNA jest napisane o nim:
Wykonanie
Nowoczesny design łączący klasyczny i współczesny styl pióra firmy Parker. Połączenie najciekawszych gatunków błyszczącego lakieru i chromu oraz wysoce zaawansowanego procesu produkcyjnego gwarantują najwyższą jakość. Wykonany z metalu.
Oferujemy dwa typy piór: 
Pióro wieczne czarne z wykończeniem w kolorze złotym
Pióro kulkowe czarne z wykończeniem w kolorze srebrnym
Grawer 
Grawer na Piórze firmy Parker wykonany jest z użyciem najnowszych technologii laserowych. Dysponujemy laserem najlepszej w Europie firmy Trotec Laser. Grawer laserowy pozwala na osiągnięcie dokładności rzędu setnych części milimetra, dzięki czemu Pióro wygląda niesamowicie! Grawer jest trwały i nawet po długim użytkowaniu produktu pozostaje nienaruszony i bardzo dobrze widoczny.
Parker's eternal pencil, because it's about him today, there's no need to introduce anyone. My Gift DNA is written about him:
Execution
A modern design combining Parker's classic and contemporary pen style. Combination of the most interesting shiny varnish and chromium and highly advanced production process guarantee the highest quality. Made of metal.
We offer two types of feathers:
Black fountain pen with gold finish
Black ball pen with silver finish
Engraver
The Parker Pen is made using the latest laser technology. We have the best laser in Europe by Trotec Laser. Laser engraving allows you to achieve the accuracy of a hundredths of a millimeter, making the Pen look amazing! Engravings are durable and even after long use the product remains intact and very visible.
Ponownie kontakt ze sprzedawcą jest bardzo profesjonalny. Po wybraniu przedmiotu i grawera firma kontaktuje się, aby uzgodnić akceptację projektu - w tym wypadku wygląd grawera. Paczka na drugi dzień przyjechała kurierem, bardzo dobrze i dokładnie zapakowana i zabezpieczona, aby nie uszkodzić jej w czasie podróży.
Again contact the seller is very professional. After selecting the item and the engraver, the company contacts you to agree on the design acceptance - in this case the look of the engraver. The pack arrived the next day with a courier, very well packed and packed to protect it from travel.
Pióro zapakowane jest w ozdobne pudełko Parker, wewnątrz którego chronione jest gumeczkami przed niechcianym przemieszczaniem. Jest ono czarne, błyszczące ze złotymi dodatkami. Grawer w moim przypadku wykonany jest prostą czcionką, również w kolorze złotym. Bardzo dobrze wyczuwalny pod palcem, dzięki czemu mamy pewność, że nie jest on umieszczony tam w inny, mniej trwały sposób. Nie ma problemu z jego odczytem.
The pen is wrapped in a decorative box Parker, inside which is protected with erasers against unwanted movement. It is black, shiny with gold accessories. The engraver in my case is made in a simple font, also in gold color. Very well under the finger, so we are sure that it is not placed in another, less durable way. No problem with its reading.
Pióro jest z tych lżejszych, więc dobrze będzie się nim pisało zarówno kobietom jak i mężczyznom. Kolejny produkt z tych bardziej eleganckich i ekskluzywnych.
Mój prezent możecie kupić tutaj. Możliwe jest także wybranie dodatków, w moim przypadku było to zapakowanie na prezent.
The pen is made of these lighter ones, so it will be well written to both women and men. Another product of these more elegant and upscale.
My gift you can buy here. It is also possible to select extras, in my case it was a gift wrap.

Jak Wam się podoba ten podarunek? Lubicie pióra wieczne czy wolicie kulkowe? 
How do you like this gift? Do you like fountain pens or do you prefer balls?

Czytaj dalej »

6 grudnia 2017

VICTORIA VYNN MEGA BASE

Cześć dziewczyny!
Na pewno doskonale wiecie, że moje paznokcie pomimo iż ich już nie zrywam, nadal są w złym stanie. Bez porządnej wzmacniającej bazy ani rusz. Dziewczyny na facebookowej grupie poleciły mi bazę VV Mega Base, a mnie nie trzeba długo namawiać na testowanie nowości, więc szybko ją zamówiłam. Kusi mnie jeszcze ich żel, ale z tym poczekam :).
Hello girls!
You know very well that my nails, even though I'm not breaking up, are still in bad shape. Without a strong base, neither move. The girls on the facebook group recommended me VV Mega Base, and I do not have to ask for a long time to test the new, so I quickly ordered it. I am tempted by their gel, but I will wait for it :).
Baza zamknięta jest w pięknej prostopadłościanowej buteleczce. Jako fanka idealnego ułożenia wszystkich rzeczy już wyobraziłam sobie jak cudownie muszą wyglądać jedna obok drugiej w pudełkach. Dlaczego inne firmy nie mają takich kształtnych buteleczek?
Pędzelek jest krótki, prosto ścięty, baza odpowiednio gęsta. Co najważniejsze, zostaje tam, gdzie ją nałożymy, nie spływa na skórki.
Gdy użyłam ją po raz pierwszy fajnie mi się z nią pracowało, ale zaczęła odklejać się od wolnego brzegu na środkowym paznokciu. To już chyba moja norma. Po 1,5 tygodnia noszenia uzupełniłam odrost i od nowa zbudowałam paznokcie. Mega zaskoczył mnie fakt, a czego nie zauważyłam wcześniej, że dwie cienkie warstwy są w stanie utwardzić moje giętkie paznokcie (swoją drogą, wiedzieliście, że to choroba?). Tak dla przypomnienia, baza proteionowa Indigo nie dała rady.
The base is enclosed in a beautiful rectangular bottle. As a fan of the perfect arrangement of all things I have already imagined how wonderful they must look next to each other in boxes. Why do not other companies have such shaped bottles?
Brush is short, straight cut, base dense. Most importantly, it is where we put it, not the skin.
When I used it for the first time I was good with her, but she started to peel off the free edge of the middle nail. This is my norm. After 1.5 weeks of wear, I completed the regrowth and rebuilt my nails. Mega surprised me by the fact, and what I have not noticed before that two thin layers are able to harden my flexible nails (by the way, you knew it was a disease?). As a reminder, Indigo's protease base did not work.
Po kolejnym nadlaniu i zbudowaniu paznokci, gdy minął tydzień całość zaczęła odchodzić od dwóch tym razem z boku. Ponownie spiłowałam to co się zapowietrzyło i przy pomocy bazy i pyłku uzupełniłam odrost. Tym razem po dwóch tygodniach spiłowałam odrost hybrydowy. Znów moim oczom okazało się zapowietrzenie po bokach paznokcia. Występuje on głównie na prawej dłoni i nie mam pojęcia dlaczego, skoro za każdym razem TAK SAMO wykonuję cały manicure.
Jeśli mam być szczera trochę mnie to irytowało i dałam sobie z nią spokój. Pod względem wzmocnienia paznokci spisuję się lepiej niż Indigo, jednakże ten drugi nie sprawiał mi takich kłopotów. Fakt, że baza VV podważona schodziła dużo ciężej i była bardziej sztywna, ale ciągłe zapowietrzenia jak dla mnie sprawiają, że będę jej używała z wielką rozwagą i tylko na moje paznokcie.
After another infusion and construction of the nail, when the week passed, the whole began to leave the two this time from the side. I again regretted what was bloated and with the help of base and pollen I replenished the regrowth. This time, after two weeks, I was struggling to regain my hybrids. Again my eyes turned to aeration on the sides of the nail. It's mostly on the right hand and I have no idea why, every time I do SAMO I do all the manicure.
If I have to be honest I get a little irritated and I gave myself peace of mind. In terms of nail strengthening I'm doing better than Indigo, but the latter did not bother me. The fact that the VV base was undermining was much heavier and more rigid, but continuous airing for me made me use it with great care and only my nails.

A wy znacie tę bazę? Jak u Was się spisuje? Koniecznie dajcie znać!
Buziaki :*
And you know this base? How are you doing? Please let me know!
Kisses :*
Czytaj dalej »

4 grudnia 2017

ZAMÓWIENIE Z GAMISS

Cześć dziewczyny!
Jakiś czas temu otrzymałam 2/5 paczki z Gamiss. Znajdowały się w niej szal oraz zestaw hybryd. Dziś zapraszam Was na krótką prezentację.
Hello girls!
Some time ago I received 2/5 pack of Gamiss. There were scarves and a set of hybrids. Today I invite you to a short presentation.

Nie chciałabym się za dużo rozpisywać na temat tych lakierów, ponieważ planuję zrobić o nich osobny post, gdzie dokładnie pokażę Wam każdy kolor. Wydawało mi się, że na stronie wyglądały nieco inaczej, ale i tak są piękne. Idealne dla kobiet lubiących elegancję. Wspaniale spiszą się w okresie jesień-zima-wczesna wiosna, ale ja planuję nosić je także wtedy, gdy poczuję potrzebę czegoś stonowanego na paznokciach. KLIK.
I would not like to write too much about these varnishes, because I plan to make a separate post about them where I will show you every color. It seemed to me that the site looked a bit different, but still beautiful. Ideal for women who like elegance. They do well in the autumn-winter-early spring, but I plan to wear them also when I feel the need for something nailed to the nails. KLIK.

Uwielbiam, gdy jesienią czy zimą mi ciepło dlatego utulam się ciepłymi szalami. Miałam pewne obawy, gdy ją zamawiałam, bo spotkałam wiele cienkich szali, ale nie potrzebnie. Ten jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły i spory, dzięki czemu wiem, że nie zmarznę. KLIK.
I love when I'm warm in the autumn or winter, so I warm myself up with warm shawls. I had some anxiety when I ordered it because I met many thin shawls, but did not need it. This one is really very, very warm and sporadic, so I know I will not be cold. KLIK.
Kolory też są bardzo moje. Róże i szarości to coś co mogłabym nosić cały rok.
Na zdjęciach widzicie już ją pogiętą, ponieważ założyłam ją zanim zrobiłam zdjęcia.
Colors are also very mine. Roses and greens are something I could wear all year long.
In the photos you see her already bent, because I put her on before I took pictures.

Jak Wam się podoba część mojego zamówienia? Z niecierpliwością czekam na kolejną część. 
How do you like part of my order? I'm looking forward to the next part.

Czytaj dalej »

3 grudnia 2017

MIRROR EFFECT Z ALIEXPRESS

Cześć dziewczyny!
Długo czekałam na tę paczkę i szczerze mówiąc myślałam, że zaginęła w transporcie, jednakże listonosz dostarczył mi ją. Efekt jaki daję te pyłki, podobnie jak flejki, powalił mnie na kolana, chociaż z jednym wyjątkiem. Domyślacie się, który efekt najmniej mi się podoba?
Hello girls! I was waiting for this package for a long time and frankly I thought it was missing in transport, however, the postman delivered it to me. The effect that I give these pollen, like the pills, knocked me to my knees, though with one exception. Do you know which effect I least like?
Te małe cuda przychodzą zapakowane w dość sztywne woreczki zgrzewane z dwóch stron, dzięki czemu wiemy, że jest to produkt nowy a nie z odzysku. Do produktu zostaje dołączona pacynka.  Na pierwszy rzut oka, po samym przyjrzeniu się pyłkom, nie wykazują one jakiś nadzwyczajnych zdolności. Zwykłe drobne pyłki z delikatną poświatą.
These little wonders come packed in quite rigid pouches welded on two sides, so we know it's a new product and not a recovery. The product is attached to the product. At first glance, after looking at pollen alone, they do not exhibit any extraordinary ability. Normal fine pollen with delicate glow.
Dopiero wtarcie w top no wipe pokazuje ich prawdziwe oblicze. Na pierwszy ogień poszedł pyłek wobec którego miałam największe wymagania, bo i kolor na stronie (aliexpress) podobał mi się najbardziej.
Only in the top no wipe shows their true face. At first fire went pollen to which I had the greatest requirements, because and color on the page (aliexpress) I liked the most.

B-05
Kolor jest przepiękny! Głęboki, ale stonowany granat z błękitnym błyskiem. Niestety, tutaj zawiodłam się najbardziej. Nie tylko na zdjęciach, ale także w świetle naturalnym i sztucznym można zauważyć, że nie stwarza on idealnie gładkiej tafli. Jest mnóstwo drobinek, które żyją swoim życiem i w żaden sposób nie mogłam ich ujarzmić. Był to pierwszy pyłek jaki użyłam, zarówno na kremowym wzorniku, jak i na czarnej bazie i myślałam, że skoro ten jest taki oporny do błyszczenia inne może też będą. Co się okazało? Zapraszam niżej.
The color is beautiful! Deep but toned blue grenade. Unfortunately, here I was most disappointed. Not only in pictures, but also in natural and artificial light you will notice that it does not create an ideal smooth surface. There are lots of small things that live their lives and I can not in any way subdue them. It was the first pollen I used, both on the creamy template and on the black base, and I thought that since it was such a refreshing shade other could also be. As it turned out? I invite you down.

B-06
Drugi pyłek to morski kolor z turkusowymi przebłyskami. Ten pokrył idealną taflą zarówno krem, jak i czerń.
The second pollen is a sea of ​​color with turquoise glitter. This was perfect for both the cream and the black.

B-07
Trzeci i ostatni pyłek również tworzy piękną taflę, tym razem w kolorze szmaragdowym z miętowymi przebłyskami.
The third and last pollen also creates a beautiful surface, this time in emerald color with mint glitter.

Pyłki nakładałam pacynką, silikonową końcówką oraz palcem. Najlepszy efekt uzyskałam pacynką. Palcem też wyglądał ok, ale silikon w ogóle się nie sprawdził, pomimo że specjalnie do tych pyłków je kupiłam. Będą leżeć i się kurzyć :D.
Za wszystkie trzy pyłki zapłaciłam 1,74$, więc naprawdę grosze, a efekt, z jednym wyjątkiem, ale go rozpracuje, wygląda naprawdę świetnie! Możecie je kupić u tego sprzedawcy na Aliexpress.
A jak Wam podoba się tafla, którą można uzyskać? Jaki jest Wasz ulubiony kolor? Ja mam chrapkę na kolejne kolory i inne pyłki.
Buziaki :*
The pollen was applied with a silicone tip and a finger. The best effect I got was a puppet. The finger also looked ok, but the silicone did not work at all, despite the fact that I especially bought these pollen. They will lie down and go to bed: D.
For all three pollen I paid $ 1.74, so really pennies, and the effect, with one exception, but it works out, looks really great! You can buy it from this seller at Aliexpress.
And how do you like the tile you can get? What is your favorite color? I have a lot of colors and other pollen.
Kisses :*

Czytaj dalej »

1 grudnia 2017

SWETERKOWE ŚWIECE Z PEPCO

Cześć dziewczyny!
Świece w moim domu odgrywają ważną rolę, pomimo że zazwyczaj tylko stoją i wyglądają. Wyjątkiem są oczywiście te zapachowe, co do których jestem bardzo wybredna, bo rzadko kiedy odpowiadają mi zapachem. Dziś chciałabym Wam pokazać świece, które od razu skradły moje serce swoim wyglądem. Występują w kolorach: białym, szarym i jasnym beżowym. Ja kupiłam dwie pierwsze, bo najlepiej wpasowały się w wygląd pokoju, gdzie je postawiłam.
Hello girls!
Candles in my home play an important role, although they usually only stand and look. Of course, these are fragrances, which I'm very picky about, because I rarely smell the smell. Today I would like to show you candles that immediately stole my heart with my appearance. They are available in white, gray and light beige. I bought the first two, because they fit best in the look of the room where I put them.
Zobaczywszy je po raz pierwszy pomyślałam, że to zwykła świeczka z wełnianym sweterkiem. Myliłam się! Ma ona tak pięknie wygrawerowany wzór, że wygląda bardzo realnie. Misterna, ale efektowna robota.
Having seen them for the first time, I thought it was a simple candle with a woolen sweater. I was wrong! It is so beautiful engraved pattern that it looks very real. Intriguing but effective work.
Każda opleciona jest brązowym, zamszowym rzemieniem płaskim z równie zamszowym serduszkiem. Jeśli komuś ozdoba ta nie odpowiada, może ją w bardzo łatwy sposób odwiązać. Zapachu, stojąc niezapalone nie mają intensywnego, więc nie będzie on przeszkadzał. Jak się palą - nie wiem, bo jak wspomniałam są tylko ozdobą.
Each one is braided with a brown, suede strap with an equally suede heart. If someone does not answer, it can easily be tied up. Smell, while standing undamaged, do not have intense, so he will not be disturbed. How are they burning - I do not know, because as I mentioned, they are just decorations.
Moje trzy świece stoją  na komodzie pod telewizorem i cudownie się tam prezentują. Zapłaciłam za nie 9,99 zł/szt.
My three candles stand on the dresser under the TV and have a wonderful presentation there. I paid for it 9.99 zł / pcs.
Widziałyście te świece? Lubicie ozdobne czy zapachowe? 
Jakie zapachowe polecacie na okres jesienno-zimowy? 
Have you seen these candles? Do you like ornamental or fragrance?
What fragrance do you recommend for the autumn-winter period?

Czytaj dalej »

29 listopada 2017

NAIL ART TUTORIAL, NAKLEJKI Z CHUSTECZKI HIGIENICZNEJ

Cześć dziewczyny!
Kiedy zastanawiałam się nad zdobieniem do pierwszej części Projektu Paznokciowego pomyślałam, że wykorzystam zdjęcie znalezione w internecie, pamiętałam bowiem o tym jak dwa lata temu wykorzystałam chusteczkę higieniczną, aby wykonać coś podobnego. Jak pomyślałam, tak też zrobiłam, chociaż później tą mgłę usunęłam. Dziś przychodzę do Was z tutorialem, który zapoczątkuje nową serię wpisów.
Co będzie nam potrzebne?
Przede wszystkim kolor bazowy, i tutaj najlepiej sprawdza się biel, w moim przypadku to biała hybryda od Semilac. Jak hybryda, to także baza i top. Oprócz tego chusteczka higieniczna, kopytko, kartka papieru, taśma dwustronna i, najważniejsze, drukarka.
Hello girls! 
When I was thinking about decorating the first part of the Nail Project, I thought I would use the picture found on the internet, I remembered how two years ago I used a handkerchief to do something similar. As I thought, so did I, although later I removed this fog. Today I come to you with a tutorial that will launch a new series of posts. 
What will we need? 
Basically the color of the base, and here the best is white, in my case is a white hybrid from Semilac. Like a hybrid, it's also a base and top. In addition, a handkerchief, the last, a piece of paper, two-sided tape and, most importantly, the printer.

1. Po wybraniu odpowiedniego zdjęcia drukuję je w kilku rozmiarach na kartce papieru.
When you select a photo, you print it in several sizes on a piece of paper.

2. Gdy już mniej więcej wiem jak to wygląda i który wzór wybiorę, biorę chusteczkę higieniczną i rozwarstwiam ją.
As soon as I know what it looks like and what pattern I choose, I take a tissue and delaminate it.
Tradycyjna chusteczka ma 3 warstwy, biorę tylko jedną.
Traditional handkerchief has 3 layers, I take only one.

3. Przy pomocy taśmy dwustronnej przyklejam chusteczkę do kartki, tak aby powstał margines górny, który nie zostanie przez drukarkę nadrukowany.
With a double-sided tape, I stick a handkerchief to the paper so that a top margin is formed that will not be printed by the printer.

4. Ponownie drukuję wzór. 
I reprint the pattern.

5. Wycinam odpowiedni kawałek chusteczki.
I cut the right piece of tissue.

6. Paznokcia przygotowuję jak zwykle. Maluję bazą, a następnie jedną warstwą białego koloru. Wszystko utwardzam w lampie.
Nail preparation as usual. I paint the base and then one layer of white color. All I cure in the lamp.

7. Na lepką warstwę nakładam wycięty kawałek i lekko dociskam wygładzając nierówności, a kopytkiem odcinam nadmiar.
On the sticky layer I cut the cut piece and lightly press the smoothing unevenness, and the last cut off the excess.

8. Całość maluję dwoma warstwami topu, każdą utwardzając w lampie. Przecieram cleanerem.
I paint with two layers of top, each curing in the lamp. I wipe the cleaner
Naklejki z chusteczki higienicznej gotowe. Prosty sposób, aby na paznokciach mieć swój unikatowy wzór. Najlepiej wygląda on w kolorze. Czarno-biały czy w odcieniach szarości słabo się sprawdza, ale próbujcie i pokażcie swoje efekty!
Buziaki :*
Stickers with handkerchiefs ready. A simple way to have your nails have a unique pattern. It looks best in color. Black and white or in shades of gray is not working well, but try and show your effects! Kisses :*

Czytaj dalej »

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia